Privatumo politika

 • Mes, UAB „Dagvila“ (toliau – „Dagvila“ arba Mes), suprantame, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – mūsų klientams, ir Mes įsipareigojame gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis.
  Ši Privatumo politika taikoma tais atvejais, kai Jūs lankotės interneto svetainėje www.dagvila.lt ir naudojatės jos teikiamomis paslaugomis. Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką.
  Ši Privatumo politika nustato „Dagvila“ pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, tvarkant asmens duomenis elektroninės prekybos ir tiesioginės rinkodaros tikslais interneto svetainėje www.dagvila.lt
  Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.
  Mes renkame tik tuos duomenis, kurie reikalingi kokybiškam Mūsų paslaugų teikimui ir patogiam jūsų naršymui www.dagvila.lt.

  Pagrindinės sąvokos
  Duomenų valdytojas yra UAB „Dagvila“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kurios registruota buveinė yra Savanoriu pr. 176 E, 03154, Vilnius, įmonės kodas 300636738, duomenys apie ją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, el. paštas: info@dagvila.lt, tel.+370 677 80021.
  Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.
  Duomenų subjektas – tai fizinis asmuo, kurio asmens duomenis „Dagvila“ tvarko.

  Kaip ir kokius duomenis renkame ir kam juos naudojame
  Naudojantis interneto svetaine www.dagvila.lt Jūsų asmens duomenys pradedami rinkti, kai Jūs patys juos Mums pateikiate, arba duodate sutikimą juos rinkti ir naudoti:
  - duomenis, kuriuos pateikiate tiesiogiai Mums užsakant ir perkant prekes interneto svetainėje www.dagvila.lt. Jūs galite atlikti www.dagvila.lt pirkimo veiksmus prisiregistravę prie www.dagvila.lt, taip pat neatlikę registracijos. Užsakant ir perkant prekes www.dagvila.lt iš Jūsų prašome pateikti šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, adresą, elektroninio pašto adresą. Šie duomenys naudojami įvykdyti Jūsų užsakymus ir sėkmingai pristatyti prekes Jūsų nurodytu adresu;
  - www.dagvila.lt naudoja slapukus ir panašias technologijas, kad galėtų suteikti reikiamą funkcionalumą ir atpažinti Jus kitose paslaugose ir įrenginiuose. Daugiau informacijos rasite skyriuje Slapukai ir jų naudojimas;
  - sistemos klaidų atvejais, mes renkame diagnostikai būtiną informaciją, įskaitant įrenginio parametrus, IP adresą, naršyklės slapukų reikšmes, sistemos kintamųjų reikšmes, vartotojo identifikatorių, tinklalapio adresą. Mes imamės visų priemonių, kad asmens duomenų rinkimas tokiais atvejais būtų minimalus;
  - duomenis, kuriuos pateikiate kreipiantis į www.dagvila.lt per nuorodą „susisiekime el. paštu“: Jūsų vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Šiuos Jūsų pateiktus duomenis naudosime tik atsakymui į Jūsų pateiktus klausimus ar komentarus;

  Kam teikiame Jūsų duomenis?
  Kokia Jūsų asmeninė informacija gali būti perduodama:
  - kad „Dagvila“ galėtų įvykdyti jūsų atliktus užsakymus www.dagvila.lt (pristatyti prekes), turime Jūsų duomenis perduoti ir kitiems duomenų tvarkytojams, su kuriais bendradarbiaujame (serverių palaikymo, mokėjimo sistemos, pristatymo tarnybos ir t.t.). Šių įmonių galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota. Jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo Mums tikslais;
  - teisėsaugos ar vyriausybės institucijoms pagal galiojančius teisės aktus;
  - galime atskleisti Jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju;
  - jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

  Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas, susipažinimas su tvarkomais duomenimis
  Pateikę „Dagvila“ asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka, ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinę savo asmens tapatybę Jūs turite teisę:
  - žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą;
  - susipažinti su „Dagvila“ tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  - reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų;
  - nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys.
  Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat atsisakyti pateikti savo asmens duomenis. Tačiau nurodome, kad asmens duomenys gali būti reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Jus interneto svetainės www.dagvila.lt naudojimo tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi Privatumo politikoje nurodytais tikslais, Jūs negalėsite tinkamai naudotis interneto svetaine www.dagvila.lt.

  Informacijos apsaugos priemonės
  Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis Mes dėsime visas pastangas, kad užtikrintume asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Tačiau Jūs taip pat privalote rūpintis savo asmens duomenų saugumu ir (ar) slaptumu, ypač kiek tai susiję su jų atskleidimu tretiesiems asmenims. Už nepilnamečių asmenų elgesį ir (ar) jų duomenų slaptumą bei saugumą atsako tokių asmenų tėvai ar globėjai.
  „Dagvila“ naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Jūsų registracijos duomenis. Prie Jūsų registracijos duomenų gali prieiti tik tam įgalioti asmenys.
  „Dagvila“ saugo Jūsų informaciją tik tiek, kiek tai susiję su sutarčių vykdymu ir šioje Privatumo politikoje ir asmens duomenų apsaugos nuostatose nurodytų tikslų įgyvendinimu. Tai taip pat taikoma visiems, su kuriais dalijamės jūsų informacija ir kurie teikia paslaugas mūsų vardu.
  „Dagvila“ Jūsų asmens duomenims tvarkyti įgyvendina reikiamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. „Dagvila“ vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.
  Jūsų duomenys, susiję su elektronine prekyba, tvarkomi ir saugomi 3 metus nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie savo paskyros www.dagvila.lt arba paskutinio Mūsų prekių pirkimo dienos.
  Tiesioginei rinkodarai skirti asmens duomenys saugomi 5 metus nuo paskutinio prisijungimo prie savo paskyros www.dagvila.lt arba naujienlaiškio atidarymo.
  Jūsų duomenys reklaminių akcijų (žaidimų, konkursų) vykdymo tikslu tvarkomi ir saugomi 3 mėnesius po reklaminės akcijos-žaidimo rezultatų ar laimėtojų paskelbimo. Laimėtojo asmeniniai duomenys saugomi 10 metų.
  Suėjus aukščiau nurodytiems terminams, asmens duomenys sunaikinami automatiškai arba „Dagvila“ įgalioto darbuotojo.

  Slapukai (cookies)
  Slapukai – mažos rinkmenos, kurios yra siunčiamos į vartotojo tinklo naršyklę, bei pirmą kartą apsilankius svetainėje patalpinamos naršančiųjų kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose. Vėliau svetainėje slapukai naudojami, siekiant užtikrinti geriausią įmanomą tinklapio naudojimą vartotojui, kuomet identifikuojamas vartotojo kompiuteris bei palengvinama prieiga prie tinklapio ar jame esančios informacijos, taip kuo patogiau vartotojui pritaikant svetainės turinį.

  Slapukai naudojami šiais tikslais:
  Siekiant užtikrinti sklandų svetainės naudojimą, veikimą bei naršymo proceso po svetainę palengvinimą.
  Atpažinti svetainę lankiusį vartotoją bei išsaugoti informaciją apie pirkimo metu įdėtas prekes ar paslaugas į krepšelį bei įvestus duomenis, kad sekantį kartą vartotojui perkant nebereikėtų pakartotinai įvedinėti savo duomenų iš naujo (jei perkama naudojantis tuo pačiu kompiuteriu ar kitu įrenginiu kaip ir pirmąjį kartą).
  Vartotojo lankymosi svetainėje trukmės, dažnumo stebėjimui bei statistinės informacijos rinkimui, siekiant geriau suprasti vartotojo naršymo elgseną tinklalapyje bei tikslinės rinkodaros orientavimui.